Details
Takashi MURAKAMI
Kaikai (Blue Eyes), Kiki (Blue Eyes), 2020
FRP, Urethane paint, stainless steel, wood
Kaikai : 93 × 55.7 × 33.6 cm | 36 5/8 × 21 15/16 × 13 1/4 inch
Kiki : 77.5 × 57.6 × 37.5 cm | 30 1/2 × 22 11/16 × 14 3/4 inch
9/20 Editions + 2 AP + 2 SP
Back